תקנון מבצע קנה קבל תוי סולתם


תקנון מבצע קנה מהמוצרים אשר מופיעים במבצע וקבל שובר דיגיטלי לרכישה ברשת SOLTAM

1. כללי
אלקטרה קמעונאות בע"מ (להלן: "אלקטרה") יוצאת במבצע, במסגרתו כל לקוח שירכוש בפועל, במהלך תקופת המבצע, מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע (כהגדרתם להלן) ברשת החנויות ואתר מחסני חשמל, יהיה זכאי לקבל במהלך תקופת המבצע בלבד, שובר דיגיטלי (כהגדרתו להלן) למימוש ברשת חנויות SOLTAM, בהתאם ובכפוף לאמור להלן.
2. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהיה המשמעות כדלקמן:
2.1. "שובר דיגיטלי" – שובר למימוש ברשת חנויות SOLTAM (רשימת החנויות מתעדכנת באתר SOLTAM.CO.IL), אשר יישלח ללקוח הזכאי באמצעות הודעת טקסט שתתקבל במכשיר הטלפון הנייד שלו.
2.1. "לקוח זכאי" – לקוח, אשר בתקופת המבצע, רכש מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע מרשת חנויות מחסני חשמל. מובהר, כי לקוח אשר רכש מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע באתר הסחר המקוון של רשת מחסני חשמל לא ייחשב ללקוח זכאי.
2.2. "המוצרים המשתתפים במבצע" – המוצרים המסומנים.
2.3. "תקופת המבצע" – החל מיום 07.04.2022 ועד ליום 24.04.2022 ו/או עד גמר מלאי המוצרים המשתתפים במבצע ו/או עד גמר השוברים הדיגיטליים, לפי המוקדם, ובכפוף לכל זכות המוקנית לאלקטרה להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
3. המבצע: קנה – קבל
3.1. בגין כל רכישה של מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע, במהלך תקופת המבצע באחת מחנויות רשת ואתר מחסני חשמל, יהיה זכאי הלקוח לקבלת שובר דיגיטלי, בכפוף למלאי השוברים הדיגיטליים.
3.2. השובר הדיגיטלי יישלח ללקוח אל מכשיר הטלפון הנייד שלו, לאחר שרכש איזה מהמוצרים המשתתפים במבצע ולאחר אישור התשלום בגין הקנייה. חתימת הלקוח על אישור התשלום כאמור, תעיד על כך שנמסר לו השובר הדיגיטלי בהתאם להוראות תקנון מבצע זה.
3.3. מלאי השוברים הדיגיטליים הכולל, עומד על 1,500 שוברים.
4. השובר הדיגיטלי
4.1. ניתן לממש את השובר הדיגיטלי ברשת חנויות SOLTAM עד תום חמש שנים מיום הפקתו.
4.2. לרשימת חנויות SOLTAM שבהם ניתן יהיה לממש את השובר הדיגיטלי, יש להיכנס לאתר האינטרנט:
https://soltam.co.il/store-locator/. יובהר, כי הרשימה תתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של SOLTAM.
4.3. מימוש השובר הדיגיטלי יהיה בהתאם לתנאי רשת SOLTAM, ובכלל זה, ניתן יהיה לממש את השובר לשיעורין בכל קנייה ועד למקסימום הסכום הכולל של השובר הדיגיטלי. לא יינתן החזר כספי בגין אי מימוש מלוא הסכום וכן לא יינתן החזר כספי או זיכוי במקרה של החלפת מוצר ויתאפשר אך ורק להחליף המוצר במוצר אחר, כנגד הצגת אישור קנייה. אין כפל מבצעים על מוצרי SOLTAM, מימוש השובר הדיגיטלי יבוצע ממחיר המוצר המלא (ולא ממחיר המבצע). מימוש השובר הדיגיטלי לא יתאפשר בירידים ולא כולל חנויות עודפים של רשת SOLTAM. על אף האמור, יובהר כי הלקוח הזכאי לא יוכל להסתמך על האמור ולבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי אלקטרה בקשר עם האמור וכי אלקטרה אינה יוצרת כל מצג או הבטחה בקשר עם השובר הדיגיטלי, לרבות לא בקשר עם תנאי ודרכי השימוש בו, המוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעותו, כל הגבלה החלה על השימוש בו, כל פער בין חזות השובר הדיגיטלי ומצג הקשור בו לבין טיבו בפועל, וכל תקלה בשובר הדיגיטלי או בשירות נלווה לו אשר ימנעו את השימוש בו. האחריות הבלבדית לכל דבר הקשור בשובר ומימושו היא של SOLTAM.
4.4. מובהר בזאת, כי האחריות בגין השובר הדיגיטלי וכן בגין המוצרים הנרכשים באמצעותו, חלים על SOLTAM בלבד והלקוח ו/או מי מטעמו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אלקטרה כנגד אופן מימושו של השובר הדיגיטלי ו/או חוקיותו וכן כנגד המוצרים שנרכשו, לרבות אך לא רק, כנגד תקינותם ו/או איכותם.
5. כללי
5.1. תקנון המבצע יימצא במשרדי אלקטרה – חטיבת הסחר, השר חיים שפירא 1 ראשון-לציון, באתר האינטרנט של מחסני חשמל בכתובת www.payngo.co.il.
5.2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
5.3. אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה ואת כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לקבלת השוברים הדיגיטליים ו/או מועדי ואופן מימוש המבצע. הלקוח המשתתף במבצע, מוותר, מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור לעיל.
5.4. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
5.5. אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע והלקוח המשתתף במבצע מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
5.6. זכאות הלקוח וכן התחייבויות אלקטרה על פי תקנון זה כלפי הלקוח הזכאי, הן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן על ידי הלקוח הזכאי.
5.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
5.8. הלקוח הזכאי לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את הזכאות לקבלת השובר הדיגיטלי (או איזו מזכויותיו על פי התקנון או מכוח המבצע) לכסף או לשווה כסף, ולא יהיה זכאי להחליפו, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו האמורות, לרבות כתוצאה מחלוף תקופת המימוש.
5.9. אלקטרה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתיגרם ללקוח הזכאי או לכל אדם אחר בקשר עם המבצע. כמו כן, אלקטרה אינה אחראית להליכי החזרות מוצרים לSOLTAM בסניפי SOLTAM כנגד החזרות מוצרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי ללקוח לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה כלפי אלקטרה מקום בו SOLTAM לא אפשרה החזרת מוצרים ו/או קבלת זיכוי למימוש.
5.10. בכל מקרה בו תחליט אלקטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות לשובר הדיגיטלי הושגה במרמה ו/או כתוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות ללקוח כאמור ואם הוקנתה – אלקטרה תבטל את זכאות הלקוח למימוש השובר הדיגיטלי (ובלבד שטרם נעשה בו שימוש) או שהלקוח יידרש לשלם את שווי השובר הדיגיטלי לאלקטרה ככל שנעשה בו שימוש.
5.11. רישומי אלקטרה ונהליה יהוו ראייה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
5.12. ביטולים והחזרות של המוצרים המשתתפים במבצע, יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של אלקטרה ובהתאם להוראות כל דין. ביטולים והחזרות של איזה מהמוצרים שנקנו באמצעות השובר הדיגיטלי, יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של רשת SOLTAM, לפי העניין.
5.13. לקוח שביטל עסקה שנעשתה במסגרת המבצע, כתנאי לביטול העסקה על ידו, יבוטל השובר הדיגיטלי שקיבל כאשר לא נעשה בו כל שימוש. ככל שנעשה שימוש בשובר הדיגיטלי על ידי הלקוח, הלקוח יחויב וישלם את סכום שווי השובר הדיגיטלי שמומש כתנאי לביטול העסקה. אלקטרה תהא רשאית לנכות את הסכום הנ"ל מסכום ההחזר בגין ביטול העסקה.
5.14. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד.