CashBack Banner

תקנון מבצע כסף מתנה לקנייה חוזרת ברשת מחסני חשמל

  1. כללי: אלקטרה קמעונאות בע"מ (מספר ח.פ 516387115), המנהלת ומפעילה את רשת מחסני חשמל (להלן: "הרשת"), יוצאת במבצע במסגרתו כל לקוח שרכש בפועל במהלך תקופת המבצע פריט מהמגוון שמשתתף במבצע , בחנויות הרשת או באתר הרשת שכתובתו: https://www.payngo.co.il/ (להלן: "האתר"), יהיה זכאי לקבל שובר כספי בסך משתנה לקניה חוזרת ברשת, בהתאם למוצר אותו רכש (להלן: "המבצע").
  2. הגדרות:

2.1. "המוצרים שבמבצע" –מגוון {חלק } ממוצרי הרשת הנמכרים בחנויות ו/או באתר. מגוון  ממוצרי האתר  יסומן בהתאם לסך השובר הכספי לו יהיה זכאי הלקוח לאחר רכישתם. ביחס למוצרי האתר- יופיע פרסום על המוצר עצמו ("סטמפה")

2.2. "שובר כספי"/ "שובר מתנה" – כל מוצר שבמבצע, יזכה את רוכשו במעמד הרכישה ולאחר התשלום ואישורו בגין הקניה, בשובר כספי בסך משתנה בהתאם למוצר אותו רכש הלקוח , לקנייה חוזרת באתר או רשת, בכפוף לתנאי המימוש המפורטים להלן.

  1. תקופת המבצע: החל מיום 29.12.2021 ועד ליום 31.01.2022 , בכפוף לכל זכות המוקנית לאלקטרה קמעונאות בע"מ להאריך את תקופת המבצע או לקצרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "תקופת המבצע").

3.1. ניתן לממש כסף מתנה לקנייה חוזרת עד לתאריך 30.03.2022

    4. המבצע:

4.1. בגין רכישת איזה מהמוצרים שבמבצע במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי לקוח לקבל שובר כספי מתנה (בסכום משתנה בהתאם למוצר אותו רכש), לרכישה חוזרת באתר ו/או ברשת. כאשר סך השובר משתנה ממוצר למוצר בהתאם לסוג המוצר ולשוויו.

4.2. השובר הכספי יימסר ללקוח באמצעות הודעת SMS למכשירו הסלולארי במועד הרכישה באתר ואו ברשת של איזה מהמוצרים שבמבצע. עצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמת הלקוח לשליחת ה- SMS.

4.3. מובהר כי לקוח שאינו בעל מכשיר סלולרי, יקבל את ההטבה בכתב.

4.4. הזכאות לשובר הכספי הינה אך ורק ללקוחות שרכשו בפועל את המוצרים שבמבצע בחנויות הרשת או באתר, במהלך תקופת המבצע כמפורט בסעיף 4 זה לעיל.

  1. השובר הכספי:

5.1. השובר הכספי ניתן למימוש על ידי הלקוח בעת קניה חוזרת. מובהר כי הלקוח לא רשאי לממש את השובר הכספי כחלק מעסקת הרכישה בגינה ניתן לו השובר הכספי, למעט במקרה המפורט בסעיף 4.3 לעיל.

5.2. השובר הכספי, ניתן למימוש בחנויות הרשת או באתר לא כולל סניפי אילת  ו/או אתר אילת

5.3 במידה ותבוצע הנחה פרטנית נוספת ללקוח שלא במסגרת כפל המבצעים וההנחות הרשמיות שניתנות ברשת, הלקוח אינו זכאי להטבה כסף חזרה ויאלץ לוותר עליה

5.4. תוקפו של השובר הכספי הינו 30 ימים ממועד קבלתו (להלן: "תקופת המימוש"). השובר הכספי ניתן למימוש מלא בלבד, דהיינו מימוש השובר הכספי בקנייה החוזרת יהיה במלוא סכומו. לא תינתן ללקוח אפשרות לפצל את השובר למספר מימושים.

  1. כללי

6.1. תקנון המבצע ימצא במשרדי אלקטרה קמעונאות בע"מ – חטיבת הסחר, ישראלי שמעון 3 ראשל"צ.

6.2. אמצ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לשובר הכספי ו/או מועדי ואופן מימושם.

6.3. אלקטרה קמעונאות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המימוש והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.4. זכאות הלקוח וכן התחייבות אמצ על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

6.5. הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את השובר הכספי ו/או איזה מזכויותיו על פי התקנון ו/או מכח המבצע בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו האמורות, לרבות כתוצאה מאובדן השובר הכספי או מחלוף תקופת המימוש.

6.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

6.7. בכל מקרה בו תחליט אלקטרה קמעונאות בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי השובר הכספי הושג במרמה ו/או הינו מזויף ו/או ניתן ו/או מומש בניגוד לאמור בתקנון זה, ישא הלקוח בכל עלויות השובר הכספי.

6.8. ככל והלקוח ביטל עסקה במסגרת המבצע, אמ"צ תבטל את זכאותו לשובר הכספי כאשר לא נעשה בו כל שימוש. ככל שנעשה שימוש, חלקי או מלא, בשובר הכספי על ידי הלקוח, יחויב הלקוח וישלם את סכום שווי השובר הכספי לאמצ כתנאי לביטול העסקה. אמצ תהיה רשאית לנכות את הסכום הנ"ל מסכום ההחזר בגין ביטול העסקה.

6.9. רישומי אלקטרה קמעונאות בע"מ ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.

6.10. מובהר כי במבצעי הרשת מסוג "קנה קבל", השובר הכספי יינתן עבור המוצר שנרכש בלבד ולא עבור המוצר שהתקבל בשל המבצע האמור.