תקנון מבצע השקה - חבילת VIP ברכישת טלוויזיית Neo QLED 8K 2022


1. כללי
תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה .

2. מהות המבצע
2.1 כל הרוכש בתוך תקופת המבצע טלוויזיה מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי לקבל חבילת VIP בכפוף לאמור בתקנון זה ובפרט בסעיף 4 להלן, ללא תוספת תשלום.
2.2 כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 300 יחידות .

3. הגדרות
3.1 "החברה "- סמליין בע"מ, ח.פ .512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה .
3.2 "המוצר "– טלוויזיה מהמותג ”Samsung" מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף –
8 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
3.3 "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 2202.60.26 ועד ליום 2202.70.30 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם .
3.4 "משתתף" ו/או "לקוח " – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
3.5 "חנויות מורשות "- "סוחר" ו/או "מפיץ מורשה "ו/או "סוחר מורשה" כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת WWW.SAMLINE.CO.IL.
3.6 "ההטבה" / " חבילת VIP"/ פרימיום )להלן:" פרימיום"( - הזכות לקבלת הובלה והתקנה למוצר במעמד אחד וללא תוספת תשלום ובנוסף שירות פרימיום כהגדרתו בסעיף 4 להלן למוצר ל-3 שנים מעבר לשנת האחריות הניתנת עפ"י דין , והכל עפ"י התנאים המפורטים בתקנון זה ובסעיפים 5-4 להלן בפרט.
3.7 "הזמנה" –הזכות לקבלת ההטבה תנתן לאחר קבלת ההזמנה מהמשווק המורשה ואישור כי ההזמנה נקלטה, ועומדת בתנאי תקנון זה .
3.8 הזכאות להטבה תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב .'

4. שירות פרימיום תנאי שירות פרימיום :
אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ מרחוב צלע ההר 2 מודיעין )להלן : "אלקטרוניקס(", תעניק שירות פרימיום למשך תקופת התקשרות של 3 שנים מעבר לשנת האחריות הניתנת עפ"י דין .
א. תנאי השירות:
4.1 במקרה בו אלקטרוניקס תאבחן תקלה בטלוויזיה בתוך תקופת ההתקשרות, אלקטרוניקס תחליף את הטלוויזיה בטלוויזיה חדשה מדגם זהה ללא תוספת תשלום, בכפוף לסעיף ב' להלן.
4.2 במקרה בו לא יימצא דגם זהה לטלוויזיה, תוחלף הטלוויזיה לטלוויזיה חדשה מדגם אחר מסדרה זהה. יובהר כי החלטה זו נתונה לשיקול דעתה של אלקטרוניקס בלבד.
4.3 למען הסר ספק, לא תהיה ללקוח או למי מטעמו אפשרות להמיר את ההחלפה כאמור בתמורה כספית .
4.4 יצוין כי תכונות המוצר עשויות להשתנות מדגם לדגם בהתאם להחלטתו הבלעדית של יצרן הטלוויזיה ואין לאלקטרוניקס כל אחריות על כך.
4.5 אלקטרוניקס מתחייבת לבצע את ההחלפה כמצוין בסעיפים 4.1, 4.2 בתוך 7 ימי עסקים מיום אבחנת התקלה ע"י נציג מטעם חברת אלקטרוניקס.

ב. השירות לא יחול בתנאים הבאים:
4.6 הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש אשר נמסרו בכתב למחזיק הטלוויזיה או שנגרמו ע"י כוח עליון .
4.7 הקלקול נובע מתקלות או הפרעות ברשת החשמל או אי תקינות השקע .
4.8 הטלוויזיה תוקנה או שהוכנסו בה שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידי חברת אלקטרוניקס .
4.9 הקלקול נגרם עקב טלטול הטלוויזיה ממקום מגורים של המחזיק בטלוויזיה למקום אחר .
4.10 הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי אלקטרוניקס זו ו/או שליחה.
4.11 בטלוויזיה נעשה שימוש למטרות מסחריות ו/או הטלוויזיה אינה משמשת לצרכים שעיקרם אישיים, ביתיים או משפחתיים.
4.12 שבר בטלוויזיה מכל סיבה או סוג שהוא .
4.13 הטלוויזיה עומדת בתקן היצרן בנוגע לפיקסלים בשנה הראשונה ותקן ISO13406-2-II בשנים הנוספות .
4.14 תקלה / קלקול באביזרים חיצוניים לטלוויזיה כגון: One connect, שלט, כבל, כבלים אופטיים וכדו.'
4.15 עדכוני תוכנה .
4.16 חדירת נוזלים או קורוזיה .
4.17 תקלה / פגם / ליקוי / קלקול בפלסטיקה והמעטה החיצוני של הטלוויזיה.
4.18 במקרה וימצא, לפי שיקול דעת של אלקטרוניקס או מי מטעמה, כי יש צורך במנוף לטובת ביצוע ההחלפה , עלויות המנוף ישולמו על ידי הלקוח – ככל ולא ישולמו על ידי הלקוח, אלקטרוניקס לא תהיה חייבת בביצוע ההחלפה כאמור וללקוח לא תהא כל טענה בגין כך.
4.19 בכל מקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע הלקוח לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר .אלקטרוניקס מתחייבת בהתאם לסעיף 4.ב להמשיך במתן שירות פרימיום למוצר גם לאחר שקבלה את ההודעה על העברת הבעלות, , אך שומרת את הזכות לדרוש מהבעלים החדש לבצע תיקון בתמורה של כל הנזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.
ג. הובלה והתקנה:
4.20 אספקת המוצר והתקנתו ע"י אלקטרוניקס, תתבצע עד 14 ימי עסקים מיום אישור הזמנת המוצר וקבלתה במערכות אלקטרוניקס .מובהר וככל ותהא מניעה שלא באחריות אלקטרוניקס לספק את המוצר )כדוגמת כח עליון/סגר/ וכיוצ"ב(, לא יבואו ימי המניעה במניין הימים. ככל ו יקבע על ידי אלקטרוניקס כי לטובת אספקת המוצר נדרש מנוף, עלויות המנוף ישולמו על ידי הלקוח – ככל והעלויות כאמור לא ישולמו על ידי הלקוח, אלקטרוניקס לא תהיה חייבת באספקת המוצר לביתו של הלקוח. –
4.21 התקנה עם מתקן קיר קבוע מסוג Profix ללא תוספת תשלום. מובהר כי ההתקנה ללא תוספת תשלום חלה רק על מסכי הטלוויזיה המפורטים המשתתפים במבצע ורק בגין מתקן קבוע מסוג Profix. התקנה באמצעות מתקנים מסוגים שונים, כגון, זרוע מתכווננת/NO GAP/ SLIM FIT וכיוצ"ב תהא בתוספת תשלום בהתאם למחירון המתקין. המחיר עבור סוג ההתקנה משתנה בין המיתקנים ובין סוגי המוצרים .
4.22 הזכאות הינה עבור התקנה שולחנית או קבועת קיר בלבד. התקנה במתקן אחר שיסופק על ידי אלקטרוניקס או כל מתקן שיסופק על ידי הלקוח ויאושר בהתאם לשיקול דעת ה של חברת אלקטרוניקס תהיה כרוכה בתשלום נוסף למתקין.
4.23 מובהר כי ככל ולא תתאפשר התקנה על הקיר מסיבות מקצועיות ו/או טכניות ו/או תקלות בקיר ו/או בעובי הקיר ו/או בכל דבר הקשור לקיר יהא
המתקין רשאי לסרב לבצע את ההתקנה על הקיר, התקנת מסך הטלוויזיה על גבי הקיר תיעשה בהתאם לשיקול דעתה של אלקטרוניקס ולהחלטה המקצועית של המתקין מטעמה וללקוח לא תהא כל טענה בגין כך .


4.24 פרטי יצירת קשר עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ:
058-4566550 : וואטס אפ www.electronics-pro.co.il : אתר 08-8567500 : טלפון [email protected] : מייל כתובת : צלע ההר 2, מודיעין

5 פרשנות
5.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד .
5.2 בכל מקרה של אי הבנה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אולם מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בתשלום המחיר המחייב עבור רכישת המוצר כמוצג ע"ג המוצר .

6 תנאי המבצע
הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:
6.1 רכישת המוצר לא יאוחר מתום המבצע.
6.2 המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו\או לקוח מוסדי .
6.3 המשתתף במבצע רכש את הטלוויזיה שבמבצע מהדגמים שבמבצע ובחנות מורשת.
6.4 משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה.
6.5 אספקת המוצר וההטבה עד חודש מתום תקופת המבצע - כאשר תאריך ההזמנה הוא בתוך תקופת המבצע.
6.6 המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.

7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינ ו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א -2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן :
7.1.1 המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
7.1.2 ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
7.1.3 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק ."

8 הדגמים שבמבצע
להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע , מובהר כי כל דגמי הטלוויזיות תוצרת סמסונג משתתפים במבצע בהתאם להוראות התקנון:

הדגמים המשתתפים
55QN700B
65QN700B
75QN700B
65QN800B
75QN800B
65QN900B
75QN900B
85QN900B9 שונות
9.1 לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה!
9.2 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
9.3 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה .
9.4 אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר ."
9.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון. ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש טלוויזיה מהדגמים המשתתפים במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
9.6 אין כפל מבצעים והטבות .
9.7 מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מהמבצע.
9.8 שווי חבילת ה VIP הינה 1500-900₪ בהתאם לדגם.
9.9 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
9.10 תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה בתקופת המבצע בכתובת
.WWW.SAMSUNG.CO.IL