תקנון מבצע פיניש קולון

תקנון מבצע "קנה-קבל" – קנה מכונות כביסה או מדיחי כלים שבמבצע- קבל ג'ל קולון או טבליות פיניש
 
1. מבוא
אלקטרה קמעונאות בע"מ (להלן: "אלקטרה") משיקה מבצע אשר במסגרתו כל לקוח זכאי (כהגדרתו להלן) שרכש במהלך תקופת המבצע (כהגדרתה להלן) מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע (כהגדרתם להלן) ברשתות (כהגדרתם להלן), יהיה זכאי לקבל את המתנה (כהגדרתה להלן).

2. הגדרות
למונחים הבאים תהיה המשמעות בתקנון זה, כדלקמן:
2.1.    "המוצרים המשתתפים במבצע" – מכונות הכביסה שבמבצע ומדיחי הכלים שבמבצע אשר מסומנים באתר:
2.1.1.  "מכונות הכביסה שבמבצע" – מכונות כביסה מהדגמים המצורפים לתקנון ו/או מסומנים באתר
2.1.2.  מדיחי הכלים שבמבצע – מדיחי כלים מהדגמים המצורפים לתקנון ו/או מסומנים באתר
2.1.3.  המתנה" –
2.1.4.  ברכישת מוצר ממכונות הכביסה שמבצע – 9 מארזים של קפסולות ג'ל קולון (28 יחידות בכל מארז) בשווי כולל של כ-269  ש"ח ("מתנת הקולון" ו-"מארזי קולון", בהתאמה);
2.1.5.  ברכישת מוצר ממדיחי הכלים שמבצע – 15 מארזים של טבליות פיניש (25 יחידות בכל מארז) בשווי כולל של כ-373 ש"ח ("מתנת הפיניש" ו-"מארזי פיניש", בהתאמה).
2.2.    הרשתות" – רשתות שקם אלקטריק ומחסני חשמל, לרבות אתרי הסחר האינטרנטיים. יובהר כי המבצע לא חל בסניפים בדיוטי פרי.
2.3.    "לקוח זכאי" – צרכן אשר, בתקופת המבצע, רכש מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע ברשתות.
2.4.    "תקופת המבצע" - החל מיום 4.2.22 ועד ליום 30.4.22 ו/או עד גמר מלאי המתנות (כמפורט להלן) לפי המוקדם, ובכפוף לזכות המוקנית לאלקטרה להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 
3. המבצע: קנה – קבל
3.2    בכפוף לאמור בסעיף ‎3 זה, מתן הזכאות למתנה ללקוח זכאי, תהיה כדלקמן:
3.2.1.  עם השלמת רכישת המוצר המשתתף במבצע, יקבל הלקוח הזכאי מסרון למכשיר הטלפון הנייד שאת מספרו מסר במעמד רכישת המוצר המשתתף במבצע ("המכשיר הנייד");
3.2.2.  במסרון יהיה מספר שובר, אשר יאפשר ללקוח הזכאי לממשו באחד מסניפי הרשתות (ולא באתרי הסחר) לשם קבלת מארז אחד ממארזי המתנה הרלבנטיים (היינו – מארז קולון אחד או מארז פיניש אחד, לפי העניין) ובהתאם לאופן הקבוע בשובר;
3.2.3.  לאחר מימוש השובר, הלקוח הזכאי יקבל למכשיר הנייד, שובר נוסף ("השובר השני"), אותו הוא יוכל לממש, בהתאם לתנאיו, לשם קבלת מארז מתנה אחד נוסף אצל ספק המתנה, החל ממועד חלוף חודש ממועד מימוש השובר הראשון. לאחר מימוש השובר השני, הלקוח הזכאי יקבל למכשיר הנייד, שובר נוסף, אותו הוא יוכל לממש, בהתאם לתנאיו, לשם קבלת מארז מתנה אחד נוסף, החל ממועד חלוף חודש ממועד מימוש השובר השני. וכן על זה הדרך – עד למימוש מלוא המתנה – היינו, קבלת 9 מארזי קולון במשך 8 חודשים ממועד מימוש השובר הראשון או קבלת 15 מארזי פיניש במשך 14 חודשים ממועד ממימוש השובר הראשון, לפי העניין.
3.2.4.  לקוח זכאי יהיה זכאי לממש זכאותו לקבלת המתנה (כולה) למשך תקופה מוגבלת בלבד: ביחס למתנת הקולון – עד לחלוף 11 חודשים ממועד רכישת מכונת הכביסה שבמבצע; וביחס למתנת הפיניש – עד לחלוף 17 חודשים ממועד רכישת מדיח הכלים שבמבצע.  
3.3.    מלאי מינימלי של המתנות בכל הרשתות - 200 יחידות של מתנות הקולון; 200 יחידות של מתנות הפיניש.
 
4.  כללי
4.1.    תקנון המבצע ימצא במשרדי אלקטרה– השר חיים שפירא 1 ראשל"צ, ובאתרי האינטרנט של הרשתות בכתובות - https://www.shekem-electric.co.il/ ו- https://www.payngo.co.il/.    
4.2.    האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
4.3.    אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות בקשר עם תקופת המבצע, הזכאות לקבלת המתנה, סוג המתנה ואופן מימוש המתנה. המשתתף במבצע, לרבות הלקוח הזכאי, מוותר בזאת על, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות, כל טענה או תביעה בקשר לאמור לעיל.
4.4.    כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
4.5.    זכאות הלקוח הזכאי והתחייבויות אלקטרה על פי תקנון זה כלפי הלקוח הזכאי זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן על ידי הלקוח הזכאי.
4.6.    בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
4.7.    אלקטרה לא תהיה אחראית בכל צורה או אופן לאי מימוש הזכאות לקבלת המתנה עד לסוף תקופת הזכאות למימוש הנקובה בסעיף ‎3.2.4 לעיל.
4.8.    אלקטרה לא תהיה אחראית בכל צורה או אופן לאובדן ו/או קלקול ו/או פגם במתנה מכל סיבה שהיא והאחריות המלאה לכל האמור הינה על יצרן/יבואן המתנה בלבד. אלקטרה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שנגרם ללקוח זכאי במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותם או חוסר השתתפותם במבצע, מכל סיבה שהיא.
4.9.    הלקוח הזכאי לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את המתנה או איזו מזכויותיו על פי התקנון או מכוח המבצע בכסף או בשווה כסף, או במתנה אחרת, ולא יהיה זכאי להחליפה, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו האמורות.
4.10.   אלקטרה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתיגרם ללקוח הזכאי או לכל אדם אחר בקשר עם המבצע.
4.11.   בכל מקרה בו תחליט אלקטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות למתנה הושגה במרמה או כתוצאה של זיוף או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות כאמור ואם הוקנתה - יידרש הלקוח להשיב את המתנה או לשלם לאלקטרה את מלוא שוויה כאמור לעיל, לפי שיקול דעתה של אלקטרה.
4.12.   רישומי אלקטרה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
4.13.   ביטול עסקה שנעשתה במסגרת המבצע יהיה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
4.14.   לקוח שביטל עסקה שנעשתה במסגרת המבצע יחויב, כתנאי לביטול העסקה על ידו, להחזיר את המתנה שקיבל או לשלם את שוויה.
 
5.  על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד
להלן רשימת דגמי מכונות הכביסה המשתתפים במבצע:
 

פריט

תאור פריט

236724

מכונת כביסה  +מייבש כביסה  LG  1710  כסופה

241225

מכונת כביסה פתח קידמי LG F0712WS כסופה

256969

מכונת כביסה פתח קידמי 10.5 ק"ג LG 16105    כסוף

259068

מכונת כביסה פתח קידמי  9  ק"ג LG  F1409SW   

265046

מכונת כביסה פתח קידמי  7 ק"ג   LG  F 1607BD  דלת שחורה

265047

מכונת כביסה פתח קידמי 8 ק"ג LG F1608BD דלת שחורה

265448

מכונת כביסה פתח קידמי 7 ק"ג LG F1607WD דלת לבנה

265449

מכונת כביסה פתח קידמי 8 ק"ג LG F 1608WD דלת לבנה 

267150

מכונת כביסה פתח קידמי 12 ק"ג LGF1612SBS  שחורה

268171

מכונת כביסה פתח קידמי +מייבש (9+6) LG  F1696SWD 

277105

מכונת כביסה+מייבש   (10.5+7) LG F 16107WD  

255510

מכונת כביסה פתח קידמי טושיבה 8 ק"ג J90S2 /200101 

256205

מכונת כביסה פתח קידמי טושיבה 9 ק"ג 200102/BJ100M4  לבנה

267401

מכונת כביסה פתח קידמי טושיבה 9 ק"ג 200200/TWJ100M4IL  כסופה

230168

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג 6 ק"ג 6SJ4063  

247117

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג WW70K4430YW

247118

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג WW80K4430YW

247119

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג 9 ק"ג WW90K4430YW

253927

'מ'כ סמסונג WW70J5355 י.שלום 7 ק''ג'

253946

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג 7 ק"ג 70J4003

253947

מכונת כביסה פתח קידמי  סמסונג 8 ק"ג 80J4000   

263904

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג WW10N644RWB

274882

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג 7 ק''ג WW7ST4540TE

274883

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג 8 ק''ג WW8ST4540TE

274884

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג 9 ק''ג WW9ST4540TE

274885

מכונת כביסה פתח קידמי סמסונג 9 ק''ג WW9ST3046AH

263497

מכונת כביסה HW-80-12829 האייר לבן

263498

מכונת כביסה HW-100-12829 האייר לבן

226665

מכונת כביסה פתח עליון זנוסי  61025  6 ק"ג

234170

מכונת כביסה פתח עליון  זנוסי 5.5 ק"ג CI50924  

235160

מכונת כביסה פתח עליון  זנוסי 71235 7 ק"ג 

245250

מכונת כביסה זנוסי פ.עליון 61226

256505

מכונת כביסה פתח קידמי זנוסי  7 ק"ג 7712

257201

מכונת כביסה  בוש 7 ק''ג  WAJ2006GPL -תמוז 

263854

מכונת כביסה בוש  9 ק''ג  WAXH2M90NL תמוז

263855

מכונת כביסה פתח קידמי בוש  10 ק''ג  I DOS  WAXH2E70NL תמוז

263856

מכונת כביסה פתח קידמי בוש  10 ק''ג  I DOS WAXH2E91NL תמוז

263941

מכונת כביסה פתח קידמי בוש 8 ק"ג WAN2428MPL

264302

מכונת כביסה פתח קידמי בוש 7 ק"ג WAJ2406XPL

267621

מכונת כביסה פתח קידמי 9 ק"ג בוש WAN242M9PL

267827

מכונת כביסה פתח קידמי בוש  8 ק''ג WAW32560ME סידרה 8

267974

מכונת כביסה פתח קידמי סימנס 9 ק"ג WM6HXM90NL תמוז

268093

מכונת כביסה פתח קידמי בוש  8 ק''ג WAU24S6LPL  IDOS

268388

מכונת כביסה פתח קידמי בוש 10 ק''ג WAX32M00FF  -תמוז

268885

מכונת כביסה פתח קידמי  בוש 9 ק"ג WAVH8M90NL

277200

מכונת כביסה פתח קידמי בוש 8 ק"ג WAN2408APL

237053

מ"כ אלקטרה 7100  EWM

249252

מ"כ אלקטרה 810 

250848

מכונת כביסה פתח קידמי אלקטרה 7100  7 ק"ג

252057

מכונת כביסה פתח קידמי  אלקטרה 608    6 ק"ג

255492

מכונת כביסה פתח קידמי  טושיבה 7 ק"ג J80S2 /200100 

257039

מכונת כביסה פתח קידמי אלקטרה 10 ק"ג 10101

257040

מכונת כביסה פתח קידמי  אלקטרה 8 ק"ג 8101

260445

מכונת כביסה פתח חזית  12 ק''ג+מייבש כביסה 8 ק''ג אלקטרה 100101

260446

מכונת כביסה פתח עליון אלקטרה 8 ק''ג ELT100170WH 

260447

מכונת כביסה פתח עליון אלקטרה 6.5 ק''ג ELT100171WH 

260449

מכונת כביסה פתח קידמי אלקטרה 10 ק''ג INV 1605-100100

261103

מכונת כביסה  8 ק''ג +מייבש  כביסה 6 ק''ג אלקטרה 100178

263863

מכונת כביסה פתח עליון אלקטרה 8 ק"ג 100180

269434

מכונת כביסה פתח קידמי אלקטרה 8 ק"ג 81200 שחורה 

269608

מכונת כביסה פתח קידמי אלקטרה 8 ק"ג EL814

269609

מכונת כביסה פתח קידמי אלקטרה 9 ק"ג EL914

269610

מכונת כביסה פתח קידמי 12אלקטרה ק"ג EL1214

248015

מכונת כביסה פתח קידמי  אלקטרולוקס 7 קילו EW6F5723 

257177

מכונת כביסה פתח עליון  אלקטרולוקס  6 ק''ג 6T5601

257178

מכונת כביסה פתח עליון  אלקטרולוקס 7 ק''ג 6T4722

263846

מכונת כביסה אלקטרולוקס 7 ק''ג  EW6S7246XM שחורה

265587

מכונת כביסה פתח קידמי אלקטרולוקס 7 ק"ג EW6S7244WM

278105

מכונת כביסה אלקטרולוקס EW5T7611AM

266830

מכונת כביסה פתח קידמי בלומברג 8 ק"ג LWF28441W

238714

מכונת כביסה פתח קידמי בקו 7512

239087

 מכונת כביסה פתח קידמי בקו 7515   7 ק"ג

256559

מכונת כביסה פתח קידמי בקו 1041B2

265611

מכונת כביסה פתח קידמי בקו 8 ק''ג WTV8636XS דלת כסופה 

272675

מכונת כביסה פתח קידמי בקו 9 ק''ג WTV 9636BW

224001

מכונת כביסה פתח עליון ווירפול 6628 

250354

מכונת כביסה פתח עליון  ווירפול 70213 

251391

מכונת כביסה פתח עליון ווירפול 5.5 ק"ג AWE6320   

276066

מכונת כביסה פתח קידמי ווירפול 8  ק"ג FFB 8248 BV IL

249493

מכונת כביסה פתח קידמי   9 ק''ג 1000 סל''ד Normande דגם: KL-906

249494

מכונת כביסה פתח קידמי  9 ק''ג 1000 סל''ד Normande דגם KL-906S'

249500

מכונת כביסה  פתח קידמי 9 ק''ג 1400 סל''ד Normande דגם: ND-9300

251665

מכונת כביסה פתח קידמי 7  ק''ג 1000 סל''ד Normande דגם: KL-1049

251666

מכונת כביסה פתח קידמי  8 ק''ג 1000 סל''ד Normande דגם: KL-1280S Premium

252255

מכונת כביסה פתח קידמי  7  ק''ג Normande דגם: KL-1049 כסופה 

254304

מכונת כביסה פתח חזית 7 ק''ג 800 סל''ד Normande  דגם: KL-782 כסוף'

254305

מכונת כביסה  פתח חזית 6 ק''ג 600 סל''ד Normande  דגם: KL-662 כסוף'

254801

מכונת כביסה 8 ק''ג Normande  KL-1280W Premium'

260150

מכונת כביסה  10 ק''ג 1200  Normande  KL-1310 Premium לבן'

274057

מכונת כביסה פתח קידמי נורמנדה 9 ק"ג KL 990

233240

מכונת כביסה פתח קידמי 9 ק"ג AEG  L8FS9413CM 

257186

מכונת כביסה  9 ק"ג AEG  6G9454

257600

מכונת כביסה   AEG פתח עליון 6 ק''ג LTX6G6210AM

257604

מכונת כביסה פתח קידמי 8 ק''ג AEG LF6I8444BM

257605

מכונת כביסה פתח קידמי  7 ק''ג AEG LF6I7441BM

262239

מכונת כביסה פתח קידמי 7 ק"ג L6F47261IM AEG

264752

מכונת כביסה 8 ק''ג AEG  L6F48261IM

266375

מכונת כביסה פתח קידמי 8 ק''ג AEG L7E8432M INV

254151

מכונת כביסה פתח קידמי   10 ק"ג MIDEA  MFC100/6414  

254960

מכונת כביסה  פתח עליון 8 ק"ג MIDEA  MFE75/6415

260205

מכונת כביסה פתח קידמי  9 ק''ג MIDEA MFC90-ES1401/6418

260208

מכונת כביסה פתח קידמי 6 ק''ג MIDEA MFE60-S804/6424

260209

מכונת כביסה פתח קידמי 8 ק''ג MIDEA MFN80-S140 /6425

269471

מכונת כביסה פתח קידמי 9 ק"ג  MIDEA MFL90-S1403B/6430  INV וקיטור

272528

מכונת כביסה פתח עליון  7 ק''ג MIDEA  MFE70-JT1212/6432

272529

מכונת כביסה פתח קידמי 8 ק''ג  MIDEA  MFL80-U1403BT/6433 טיטניום

272626

מכונת כביסה +מייבש 8/6 ק''ג  MIDEA MFL80-DU1403B/6431

264392

מכונת כביסה פתח קידמי 8 ק"ג INVERTER עם קיטור  MIDEA MFL-80U1403B/6426

264032

מכונת כביסה פתח קידמי +מייבש כביסה הובר (9+5) WDXOA595AHC/5-S 

269762

מכונת כביסה פתח עליון הובר 6 ק"ג H3TM26TACE

269763

מכונת כביסה פתח עליון הובר 8 ק"ג H3TM28TACE

268090

מכונת כביסה פתח קידמי מילה 8 ק"ג WSD 123 WCS

275081

מכונת כביסה פתח קידמי מילה 8 ק"ג WED125  

277961

מכונת כביסה פתח קידמי  מילה 7 ק"ג WCA0309

237058

מ"כ אלקטרה 608

246546

מכונת כביסה פתח קידמי  מילה 7 ק"ג WDB 020IL     

 

להלן רשימת דגמי מדיחי הכלים המשתתפים במבצע:

 

פריט

תאור פריט

256742

מדיח טושיבה על השיש DW 08T1/200112 לבן

256743

מדיח טושיבה DW 14F1/200110 לבן

257487

מדיח טושיבה אינטגראלי מלא DW 14B1ME 

261561

מדיח כלים טושיבה DW-14F1-S כסוף 

264959

מדיח כלים על השיש טושיבה  DW-08T1ME(S)-ISR כסוף

257560

מדיח בוש אינטראלי מלא SMV24AX03E תמוז סידרה 2

258618

מדיח בוש אינטגראל מלא  תמוז SMV46DX05E תמוז

259797

מדיח בוש SMS68UI02E נירו' -תמוז

263945

מדיח כלים בוש SMS25AI05E נירוסטה  סידרה 2

265571

מדיח כלים בוש SMS46NB01B שחור תמוז סידרה 4

265572

מדיח כלים בוש  SMS46NW01B לבן תמוז סידרה 4

265573

מדיח כלים בוש SMS46NI01B נירוסטה תמוז סידרה 4

267824

מדיח כלים בוש  SMS53L08ME נירוסטה סידרה 6

267825

מדיח כלים בוש  SMS53L02ME לבן סידרה 6 

267828

מדיח כלים בוש   SMS45DW10Q לבן סידרה 4

267836

מדיח כלים אינטגראלי צר בוש SPV2HKX39E סידרה 2

267973

מדיח כלים בוש SMS4HBI00N נירוסטה -תמוז סידרה 4

268091

מדיח כלים בוש SMS45DI10Q נירוסטה סידרה 4

268092

מדיח כלים בוש SMS2HTW72E לבן סידרה 2

268387

מדיח כלים בוש SMS2HCI12E  נירוסטה 3 סלסלאות  -תמוז סידרה 2

271240

מדיח כלים בוש  SMS4HBW00N לבן סידרה 4

271561

מדיח כלים בוש SMS4HAI48E נירוסטה  תמוז סידרה 4

271732

מדיח כלים אינטגרלי מלא בוש SMV4HCX48E סידרה 4

272381

מדיח כלים בוש SMS67TI02B נירוסטה סידרה 6

272382

מדיח כלים על השיש  בוש  SKS62E38EU כסוף

272385

מדיח כלים אינטגרלי צר בוש SPV4HKX45E סידרה 4

272386

מדיח כלים אינטגרלי בוש  SMV4HVX31E רחב סידרה 4

272644

מדיח חצי אינטגראלי בוש SMI2ITS33 תמוז סידרה 2

272645

מדיח כלים בוש SMS67TW02B לבן תמוז סידרה 6

272646

מדיח כלים אינטגראלי בוש צר SPV4XMX20E תמוז סידרה 4

274114

מדיח כלים בוש SMS4HTI33E  נירוסטה סידרה 4

274115

מדיח כלים בוש SMS2ITI11E נירוסטה סידרה 2

274137

מדיח כלים חצי אינטגרלי בוש צר SPI2IKS10E סידרה 2

274138

מדיח כלים חצי אינטגרלי בוש SMI4HAS48E סידרה 4

274139

מדיח כלים אינטגרלי בוש SMV4HAX48E סידרה 4

274377

מדיח אינטגראלי בוש SMV4HTX24 HOME CONNECT  סידרה 4 

274835

מדיח כלים אינטגראלי מלא בוש SMV25AX00E

279117

מדיח כלים אינטגראלי בוש SRV2HKX39E צר

279118

מדיח כלים חצי אינטגראלי בוש SGI4HAS48E

279119

מדיח כלים אינטגראלי בוש SMV6ZAX00E

279120

מדיח כלים אינטגראלי בוש SMV6ZCX07E

279121

מדיח כלים אינטגראלי בוש SMV6ZCX00E

279122

מדיח כלים בוש  צר SRS2IKW04E לבן

279123

מדיח כלים בוש  צר SPS4EKI60E נירוסטה

234192

מדיח אלקטרה 6060 נירוסטה

257038

מדיח כלים אלקטרה 1006 לבן

260450

מדיח אינטגראלי מלא אלקטרה 6090/100116

260451

מדיח על השיש אלקטרה 6390/100109 לבן

260452

מדיח צר אלקטרה 6045/100110 לבן

260453

מדיח מכאני אלקטרה 6060/100113 כסוף

260454

מדיח דיגיטלי אלקטרה 6095/100114 לבן

260455

מדיח דיגיטלי אלקטרה 6095/100115 נירו'

261102

מדיח אלקטרה צר 100111 ניר' 6045

269436

מדיח כלים אלקטרה 1006 שחור

259032

מדיח אלקטרולוקס 5512LOX ניר' רחב י.שלום

248198

מדיח בלומברג GSN209P8X'ניר

248199

מדיח בלומברג GSN209P8W לבן 

255016

מדיח בלומברג GSN409P8X נירו' 3 סלסלאות

255017

מדיח בלומברג אינטגראלי מלא 3 סלסלאות GVN409P8  

241238

מדיח בקו צר 5014 נירוסטה

249936

מדיח בקו 05313 ניר'

250853

מדיח בקו 05014 צר לבן

265609

מדיח כלים בקו DFN15410 לבן

265610

מדיח כלים בקו DFN15410 נירוסטה

272679

מדיח אינטגראלי מלא בקו DIN36421

260953

מדיח לבן WMD62  דלונגי

230942

מדיח ווירפול WFE2B19 נירוסטה 

230943

מדיח ווירפול WFC3C26 נירוסטה 

230944

מדיח ווירפול WFE2B19 לבן 

230945

מדיח אינטגרלי מלא ווירפול WIE2B19

230946

מדיח אינטגראלי מלא ווירפול 3033 WIO

264410

מדיח אינטגראלי מלא ווירפול WRIC3C26PE

267590

מדיח כלים ווירפול WFC 3B19 IS נירוסטה 

267591

מדיח כלים ווירפול  WFC 3B19 IS לבן

267840

מדיח כלים ווירפול WFC 3C26 P IS לבן 

265585

מדיח אינטגראלי מלא רוזייר RDIN 4S622PS-47

265592

מדיח אינטגראלי מלא  גורניה Gv631d60  יח'

278640

מדיח כלים אינטגראלי גורניה HY GV672C60 

254216

מדיח כלים רחב עם 6 תכניות הדחה Normande  C-21

254217

מדיח כלים צר עם 6 תכניות הדחה Normanda  C-15W-45

254218

מדיח כלים צר עם 6 תכניות הדחה Normanda  C-15S-45

254219

מדיח כלים טאצ' עם 6 תכניות הדחה Normanda  KLD-06

254220

מדיח כלים מפואר טאצ' עם 10 תכניות הדחה Normanda  ND-T60 XP

254221

מדיח כלים אינטגרלי מלא Normanda  ND-60FI

247122

מדיח אינטגראלי  מלא 41600 AEG י.שלום

257179

מדיח AEG אינטגראלי מלא 52917

230692

מדיח אינטגראלי מלא (6454) MIDEA 7713

230693

מדיח  MIDEA צר  7638 לבן /6450 

230694

מדיח צר MIDEA 7638 נירוסטה /6451

243092

מדיח על השייש 6455/MIDEA 3602 לבן

256258

מדיח   MIDEA  WQP12-5203/6461  לבן

265055

מדיח כלים מיני  פלוס להצבה חופשית MIDEAWQP4-2605/6463 לבן 

278643

מדיח כלים חצי אינטגראלי MIDEA WQ P12-735G/6464

278975

מדיח כלים  רחב 6462 /MIDEA  WQP12-5203 כסוף

262946

מדיח כלים על השיש סימנס SK26E222EU-תמוז

274834

מדיח כלים אינטגראלי מלא סימנס SN63HX61CE

220723

מדיח כלים מילה G6160 ח.מלא 

228297

מדיח מילה א.מלא 4263 

246086

מדיח מילה א.מלא 4264SCVI 

249113

מדיח חצי אינטגראלי מילה  G4940CLST ניר'

254045

מדיח חצי אינטגראלי מילה G7100SCI CLST

255052

מדיח אינטגראלי מלא מילה G7150 SCVI

256257

מדיח מילה 4310 לבן  2 סלסלאות 

256319

מדיח אינטראלי מלא מילה G4380 SCVI

256390

מדיח חצי אינטגראלי  מילה 3 סלסלאות G4310SCI   נירוסטה 

256395

מדיח מילה  G4310SC  נירו' 3 סלסלאות

268107

מדיח כלים מילה G 5000 W  לבן  2 סלסלאות

268108

מדיח כלים מילה G5000 SCW לבן 3 סלסלאות

271321

מדיח כלים  מילה 3 סלסלאות   G 5000SC CLST   נירוסטה

271322

מדיח כלים אינטגראלי מלא מילה 3 סלסלאות G 5050 SCVI

271323

מדיח כלים חצי אינטגראלי  מילה 3 סלסלאות G 5000SCI  CLST

272437

מדיח כלים מילה G 5000CLST נירוסטה 2 סלסלאות 

272466

מדיח אינטגראלי צר מילה 3 סלסלאות G5481SCVI

275854

מדיח כלים מילה G 5022SCW לבן  3 סלסלאות

275855

מדיח כלים מילה G 5022SC CLST  נירוסטה 3 סלסלאות

275856

מדיח כלים אינטגראלי  מילה G 5072SCVI  3 סלסלאות

259164

מדיח TEKA אינטגרלי מלא דגם DW8 55 FI

249935

מדיח בקו 05313 לבן