תקנון מבצע קנה קבל ווירלפול

תקנון מבצע קנה מדיח או מקרר שבמבצע מממותג "ווירלפול (Whirlpool)" וקבל שובר DREAM CARD

 

1.              כללי

אלקטרה קמעונאות בע"מ (להלן: "אלקטרה") יוצאת במבצע במסגרתו תחלק אלקטרה שוברי DREAM CARD ללקוחות הזכאים לכך בהתאם לתנאי המבצע.

לקוח שירכוש, במהלך תקופת המבצע, ממשווק מורשה, מדיח או מקרר מהמותג "ווירלפול" מבין הדגמים המשתתפים במבצע, המפורטים בנספח א' לתקנון זה, יהיה זכאי לקבל מאלקטרה את המתנה, כהגדרתה להלן והכול – בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון.

2.              הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

2.1.        תקופת המבצע - המבצע בתוקף החל מיום 22.3.2022 ועד ליום 24.4.2022 או עד גמר המלאי של המתנות, לפי המוקדם, ובכפוף לזכותה של אלקטרה לקצר או להאריך את תקופת המבצע על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.2.        "התקנון" - תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי אלקטרה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם באתר האינטרנט.

2.3.        "המשווקים המורשים" - רשתות השיווק המורשות ו/או הסוחרים הפרטיים המורשים ו/או אתרי האינטרנט המורשים, המפורסמים באתר האינטרנט של חטיבת הסחר של אלקטרה בכתובת www.electra-trade.co.il, כפי שיתעדכן מעת לעת.

2.4.        "הדגמים המשתתפים במבצע"- מקרר 4 דלתות מדגם WQ9 B1L של "ווירפול" ומדיחים מהמותג "ווירלפול" המפורטים בנספח א' לתקנון זה.

2.5.        "המתנה" – שובר DREAM CARD של פוקס ויזל בע"מ, בערך צבור של 300 ₪ (להלן: "ספק המתנה").

3.              המבצע:

3.1.        לקוח שירכוש ממשווק מורשה, במהלך תקופת המבצע, מוצר מהדגמים המשתתפים במבצע, יהיה זכאי לקבל מהמשווק המורשה את המתנה (להלן: "עסקה מזכה").

3.2.        אין מגבלה על מספר העסקאות המזכות אשר לקוח פלוני יהיה רשאי לבצע בתקופת המבצע, והכל בכפוף למלאי הדגמים המשתתפים במבצע אצל המשווק המורשה ובכפוף לזכותה של אלקטרה כאמור בסעיף ‏4.3 לתקנון.

המתנה תסופק ללקוח מטעם אלקטרה באופן הבא:

באמצעות שליח לבית הלקוח שיספק את המתנה בלבד, עד 21 ימי עסקים ממועד קבלת פרטי הלקוח וחשבונית הרכישה כאמור בסעיף 3.3 שלהלן. ככל שהלקוח לא יהיה נוכח בעת משלוח המתנה, ימסור השליח את המתנה למי שיציג את עצמו בפניו כנציגו של הלקוח. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי אלקטרה.

3.3.        בעת רכישת המוצר המשתתף במבצע, על המוכר מטעם המשווק המורשה למלא את פרטי הלקוח שרכש מוצר מדגם המשתתף במבצע (שם מלא + כתובת + טלפון + חשבונית) ולשלוח לכתובת דוא"ל [email protected]. יובהר, כי במעמד רכישת המוצר שמשתתף במבצע, יהיה הלקוח אחראי לרישום כל הפרטים האמורים על ידי המוכר מטעם המשווק המורשה כאמור, והוא לא יהיה יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור כלפי אלקטרה – וזאת אף בנסיבות בהן נפלה טעות כלשהי בהעברת הפרטים מהמוכר מטעם המשווק המורשה לאלקטרה.

3.4.        הכמות המזערית של מתנות אשר תחולקנה הינה – 400.

4.              כללי:

4.1.       התקנון ימצא באתר האינטרנט של חטיבת הסחר של אלקטרה בכתובת דוא"ל www.electra-trade.co.il.

4.2.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

4.3.       אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע בכל עת, להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הדגמים המשתתפים במבצע, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל – כמפורט בפרסומים ו/או עדכונים אשר יפורסמו באתר האינטרנט של חטיבת הסחר של אלקטרה בכתובת www.electra-trade.co.il. לא תעמוד ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך. 

אלקטרה רשאית לעדכן את רשימת המשווקים המורשים מעת לעת במהלך תקופת המבצע (להסיר ו/או להוסיף).

4.4.       זכאות הלקוח על-פי תקנון זה היא אישית ואינה ניתנת בשום מקרה להעברה ו/או להמחאה ו/או להסבה בשום צורה ואופן.

4.5.       אלקטרה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם ללקוח שישתתף במבצע או לכל אדם אחר בקשר עם מבצע זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי אלקטרה לא תישא בכל אחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של המשווק המורשה, המוביל, המוכר מטעם המשווק המורשה או ספק המתנה.

4.6.       לפרטים בדבר תקנון השימוש של ספק המתנה -פוקס ויזל בע"מ (דרים קארד)יובהר כי אין באמור בכדי להוות כל מצג או הבטחה של אלקטרה בקשר עם המתנה, לרבות לא בקשר עם תקנון השימוש במתנה, המותגים המשתתפים במתנה, דרכי השימוש במתנה, כל הגבלה החלה על שימוש במתנה, כל פער בין חזות המתנה ומצג הקשור בה לבין טיב המתנה בפועל, וכל תקלה במתנה או בשירות נלווה לה אשר ימנעו השימוש במתנה. האחריות הבלבדית לכל דבר הקשור במתנה הינה של ספק המתנהhttps://www.dcgift.co.il/dream-card-digital

4.7.       רישומי אלקטרה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.

4.8.       במקרה של הפרת התחייבויות הלקוח על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על הלקוח, ויהיה עליו לשפות ולפצות את אלקטרה בגין כל נזק שיגרם עקב כך.

4.9.       על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד.

4.10.    בכל מקרה של ביטול עסקה מזכה, יהיה חייב הלקוח להחזיר לאלקטרה את המתנה ואם מימשה, כולה או חלקה, להחזיר את שווי המתנה שמימש.

4.11.    למען הסר ספק מובהר, השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

4.12.    בכל מקרה בו תחליט אלקטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות למתנה הושגה במרמה או כתוצאה של זיוף או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות כאמור ואם הוקנתה - יידרש העוסק להשיב את המתנה או לשלם לאלקטרה את מלוא שוויה כאמור לעיל, לפי שיקול דעתה של אלקטרה.

 

נספח א'

המוצר המשתתף במבצע

מדיח עומד לבן WFE 2B19 IS

מדיח עומד נירוסטה WFE 2B19 X IS

מדיח עומד נירוסטה WFC 3C26 PF X IS

מדיח אינטגרלי מלא WIE 2B19

מדיח אינטגרלי WIO 3033 DEL

מדיח כלים אינטגרלי WRIC 3C26 PF IS

מדיח כלים עומד לבן WFC 3B19 IS

מדיח כלים עומד נירוסטה WFC 3B19 X IS