תקנון מבצע 90 ימי ניסיון למגוון מוצרים המשתתפים במבצע

תקנון מבצע 90 ימי ניסיון למגוון מוצרים המשתתפים במבצע

1. אלקטרה קמעונאות בע"מ (להלן: "אלקטרה") יוצאת במבצע 90 ימי ניסיון למגוון מוצרים המשתתפים
מבצע. במסגרת המבצע לקוח שירכוש במהלך תקופת המבצע באתר https://www.payngo.co.il/
(להלן: "אתר מחסני חשמל") או באחת מחנויות מחסני חשמל ברחבי הארץ את המוצרים שבמבצע, יהיה רשאי להתנסות במוצר במשך 90 ימים ממועד קבלת המוצר לידיו, וככל שלא יהיה מרוצה מהמוצר מכל סיבה – יהיה זכאי להשיבו פיזית לאחד מסניפי רשת מחסני חשמל שלהלן: פתח-תקווה סגולה, ביג באר שבע, ביג קריית אתא, ראשון לציון מתחם חונים קונים. מוצרים אשר נרכשו באחד מסניפי אילת – יושבו פיזית לסניף הסתת באילת בלבד, וזאת במסגרת 90 הימים כאמור, ולקבל זיכוי כספי מלא בגין המוצר, וזאת גם אם המוצר נפתח ונעשה בו שימוש אך בכפוף לתנאים להלן בתקנון זה (להלן: "המבצע"). יובהר, כי המבצע תקף למימוש פעם אחת עבור לקוח וביחס למוצר אחד בלבד ללקוח. המבצע תקף ללקוחות פרטיים בלבד.
"המוצרים שבמבצע" או "המוצר"- כל מוצר המסומן בתווית המבצע "90 ימי ניסיון" ואשר בחשבונית הרכישה מצוין "מבצע 90 ימי ניסיון", למעט מוצרים כאמור הנמכרים מתצוגה ו/או עודפים וכן מחשבים נייחים/ניידים שהם ללא מערכת הפעלה ו/או שעלותם למעלה מ-7,000 ₪ וכן מכשירי סלולר מסוג אייפון וכל גרסאות האייפד פרו ממותג APPLE - לא נכללים במוצרים המשתתפים במבצע ומוחרגים אוטומטית מהמבצע גם אם בטעות סומנו באתר או בחנות בתווית "90 ימי ניסיון".
2.המבצע בתוקף החל מיום 01.08.2023 ועד ליום 31.10.2023 או עד הודעה אחרת של אלקטרה כאמור בסעיף 10 להלן – המוקדם מבניהם. (להלן: "תקופת המבצע").
3. על הלקוח להשיב את המוצר על חשבונו לאחד מסניפי רשת מחסני חשמל שלהלן: פתח-תקווה סגולה, ביג באר שבע, ביג קריית אתא, ראשון לציון מתחם חונים קונים. הזיכוי הכספי יינתן ללקוח רק ככל שהמוצר יושב באריזתו המקורית והשלמה בצירוף כל האביזרים הנלווים שמגיעים בתכולת האריזה של המוצר כשהמוצר תקין ולא תקול וללא נזק פיזי, שריטות, פגמים וכן ללא תוכנות או יישומים או אביזרים/מוצרים נלווים כלשהם המותקנים על גבי המוצר. הזיכוי הכספי יבוצע בכפוף לבדיקה של המוצר בסניף.
4. הזיכוי הכספי יינתן ללקוח לפי מחיר המוצר ביום רכישת המוצר או ביום השבת המוצר, לפי הנמוך מבניהם.
הזיכוי הכספי יבוצע על ידי אלקטרה בתוך 7 ימים ממועד השבת המוצר לאחד מבין ארבע סניפי רשת מחסני חשמל המפורטים בתקנון, באמצעות כרטיס האשראי שבו נעשתה הרכישה. ככל שהרכישה נעשתה במזומן – הזיכוי הכספי יבוצע בדרך של העברה בנקאית לחשבון הלקוח אשר שמו מופיע בחשבונית ככל שהרכישה נעשתה בזיכוי או בשובר- הזיכוי הכספי יבוצע בדרך של שובר זיכוי לרכישה ברשת מחסני חשמל ובאתר מחסני חשמל. שובר הזיכוי לרכישה יינתן על מלוא סכום המוצר גם אם התשלום בגין רכישת המוצר נעשה בחלקו בזיכוי/בשובר ובחלקו באשראי/במזומן.
5.ככל שבתקופת המבצע הושקו דגם או סדרה חדשים של המוצר הלקוח לא יהיה זכאי לאחר מועד השקת הדגם/הסדרה החדשים של המוצר, להשיב את המוצר ולקבל זיכוי כספי בגין המוצר. (לדוגמה: לקוח רכש אייפון 14 ולאחר חודש הושק אייפון 15 הלקוח לא יוכל להחזיר את האייפון 14 ולקחת במקומו אייפון 15 כי התחלפה סדרה/דגם)

6. ניתן להתנסות ולהחזיר רק מוצר שבמבצע אחד במהלך כל תקופת המבצע. דהיינו, גם אם נרכשו מוצרים נוספים במסגרת העסקה (בין אם באותה קניה ובין אם בקניות נוספות במהלך תקופת המבצע), ניתן יהיה להחזיר רק מוצר שבמבצע אחד לפי בחירת הלקוח. את המוצרים האחרים ניתן יהיה להחזיר ככל שעומדים בתנאי ביטול עסקה על-פי דין כמפורט בתקנון אלקטרה המפורסם באתר מחסני חשמל.
7. אלקטרה לא תיתן זיכוי כספי בגין תשלומים נוספים שנעשו במסגרת העסקה, כגון: דמי הובלה או מוצרים נלווים או שירות נלווה כלשהו.
8. ככל שיותקנו על המוצר תוכנות, יישומונים או אביזרים/מוצרים נלווים כלשהם אלקטרה לא תיתן כל החזר בגין התקנתם או רכישתם ותנאי להחזרת המוצר הוא הסרת כל אלה.
9. ככל שהמוצר הגיע עם הטבה של תוכנת Office ללא עלות, והלקוח בחר להשיב את המוצר לאלקטרה, בעת השבת המוצר, יהיה עליו להשיב את תוכנת ה-Office באריזה סגורה וללא שימוש. ככל שה-Office נפתח או נעשה בו שימוש, העלות של תוכנת ה-Office תקוזז מסכום הזיכוי הכספי על המוצר.
10. ככל שקניית המוצר שבמבצע זיכתה את הלקוח בקבלת תווי מתנה במסגרת הרכישה, אזי ככל שהלקוח ירצה להחזיר את המוצר במסגרת תקופת המבצע – הוא יידרש להחזיר את התווים, ואם כבר עשה בהם שימוש – יידרש להשיב לאלקטרה תשלום בסך מלוא ערך התווים.
11. אלקטרה רשאית בכל עת ולאלתר להפסיק את המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע או לקצרה ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את תנאי המבצע, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא התראה מראש ובכפוף להוראות הדין מבלי שתהיה למאן דהוא כל טענה או זכות כלפי אלקטרה בגין האמור
12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ביחס למבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
13. בכל מקרה בו תחליט אלקטרה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות למבצע הושגה במרמה ו/או כתוצאה מזיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות ללקוח.
14. יובהר כי אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מזכויותיו של צרכן לבטל עסקה לרכישת טובין בהתאם להוראות הדין.
15. רישומי אלקטרה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים למבצע זה.
16. תקנון המבצע יימצא במשרדי אלקטרה ברחוב יוסף ספיר 1 ראשל"צ ויוצג באתר https://www.payngo.co.il/ במהלך תקופת המבצע.
17. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.