תנאי שימוש והגבלות - תווי ורדינון

מבצע התווים באתר החל מתאריך 02.05.2024 ועד תאריך 31.08.2024  עד גמר המלאי . הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ללא הודעה מוקדמת.

תנאי שימוש והגבלות:

שוברי הטבה לחנויות ורדינון, נעמן, HOMESTYLE
1. כללי
רשת מחסני חשמל (להלן: "אלקטרה") רשאית להעניק מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, שובר דיגיטלי (כהגדרתו להלן) ללקוחותיה למימוש בחנויות רשת ורדינון, רשת נעמן ורשת HOMESTYLE (להלן: "ההטבה"), והכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן.
2. הגדרות
"שובר דיגיטלי" שובר שיינתן במסגרת ההטבה, בשווי הנקוב על גבי השובר, למימוש בחנויות רשת ורדינון, רשת נעמן ורשת HOMESTYLE, שיישלח ללקוח הזכאי באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד שלו, בהתאם ובכפוף לאמור במסמך זה.
"לקוח זכאי" לקוח שיקבל מאלקטרה את ההטבה בהתאם להחלטותיה, כפי שתתקבלנה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3. ההטבה
3.1. כחלק מקידום מכירות שוטף באלקטרה ובגין רכישת מוצר/ים מאלקטרה, תעניק זו מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שובר דיגיטלי ללקוח זכאי.
3.2. השובר הדיגיטלי יישלח ללקוח הזכאי באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד שלו, לאחר שזה רכש מאלקטרה מוצר כאמור ובכפוף לאישור התשלום בגין רכישתו. מובהר בזאת, כי חתימת הלקוח הזכאי על גבי אישור התשלום עבור המוצר כאמור, בגינו ניתנה ההטבה ללקוח הזכאי, תעיד על כך שהשובר הדיגיטלי נמסר לו והתקבל על ידו בהתאם לאמור במסמך זה.
4. תוקף ומימוש השובר הדיגיטלי4.1. תוקף המימוש של השובר הדיגיטלי הוא חמש (5) שנים מיום קבלתו על ידי הלקוח הזכאי.
4.2. לרשימת חנויות רשת ורדינון, רשת נעמן ורשת HOMESTYLE, ניתן להיכנס לאתרי האינטרנט בכתובות הבאות (לפי העניין):
4.2.1. רשת ורדינון ורשת נעמן, בכתובת:
לסניפי רשת ורדינון לחצו כאן
לסניפי רשת נעמן לחצו כאן 
4.2.3. רשת HOMESTYLE, לסניפי הרשת לחצו כאן 
4.3. מימוש השובר הדיגיטלי יהיה בהתאם לתנאי רשת ורדינון, רשת נעמן ורשת HOMESTYLE (לפי העניין), ובכלל זה מימוש השובר יבוצע בעסקה אחת בקופה ממחיר המוצר המלא. מובהר בזאת כי לא יינתן החזר כספי בגין אי מימוש מלוא סכום השובר הדיגיטלי ולא יתאפשר כפל מבצעים על מוצרי ורדינון, נעמן ו- HOMESTYLE.
4.4. עוד מובהר בזאת, כי האחריות בגין השובר הדיגיטלי וכן בגין המוצרים הנרכשים באמצעותו, חלים על ורדינון, נעמן על HOMESTYLE בלבד וכי הלקוח הזכאי ו/או מי מטעמו לא יוכל להסתמך על האמור במסמך זה ולבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי אלקטרה בקשר עם האמור וכי אלקטרה אינה יוצרת כל מצג או הבטחה בקשר עם השובר הדיגיטלי, לרבות לא בקשר עם תנאי ודרכי השימוש בו ו/או מימושו, המוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעותו, כל הגבלה החלה על השימוש בו ו/או מימושו, כל פער בין חזות השובר הדיגיטלי ומצג הקשור בה לבין טיבו בפועל, וכל תקלה בשובר הדיגיטלי או בשירות הנלווה לו אשר ימנעו את השימוש בו ו/או מימושו.
5. כללי
5.1. מסמך זה יימצא במשרדי אלקטרה קמעונאות בע"מ, שברחוב יוסף ספיר 1 ראשון-לציון, באתר האינטרנט של אלקטרה ובחנויות רשת מחסני חשמל.
5.2. האמור במסמך זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
5.3. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות מסמך זה.
5.4. אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מסמך זה, לרבות בקשר עם כללי ונהלי ההטבה, הזכאות לקבלת שוברים דיגיטליים ו/או מועדי ואופן מימוש ההטבה.
5.5. אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר ו/או להפסיק את ההטבה ללא כל הודעה מוקדמת, והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר ומודגש כי אין באמור במסמך זה בכדי להוות התחייבות כלשהי כלפי לקוחות אלקטרה בקשר עם זכאות לקבלת ההטבה וכי ההטבה תינתן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מי מטעם אלקטרה המוסמך לכך.
5.6. זכאות הלקוח ו/או הלקוח הזכאי וכן התחייבות אלקטרה על פי מסמך זה הן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
5.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה ו/או השובר הדיגיטלי, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות מסמך זה לכל דבר ועניין.
5.8. הלקוח הזכאי לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את השובר הדיגיטלי ו/או איזה מזכויותיו על פי מסמך זה ו/או מכוח ההטבה בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו האמורות, לרבות כתוצאה מחלוף תקופת המימוש של ההטבה ו/או השובר הדיגיטלי.
5.9. אלקטרה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או לכל הוצאה שתגרם ללקוח הזכאי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם ההטבה ו/או השובר הדיגיטלי.
5.10. בכל מקרה בו תחליט אלקטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות לשובר הדיגיטלי הושגה במרמה ו/או היא תוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור במסמך זה, לא תוקנה הזכאות לשובר הדיגיטלי, ואם הוקנתה - תבטל אלקטרה את זכאות הלקוח למימוש השובר הדיגיטלי (ובלבד שטרם נעשה בו שימוש) ו/או הלקוח ישלם את שווי השובר הדיגיטלי לאלקטרה (ככל שנעשה בו שימוש).
5.11. רישומי אלקטרה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא להטבה, לרבות השובר הדיגיטלי.
5.12. ביטולים והחזרות המוצר בגינו ניתנה ההטבה ו/או השובר הדיגיטלי יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של אלקטרה ובהתאם להוראות כל דין. ביטולים והחזרות של איזה מהמוצרים שנקנו באמצעות השובר הדיגיטלי, יהיה בהתאם לתנאי הביטול והחזרה של רשת ורדינון ו/או רשת נעמן ו/או רשת HOMESTYLE, לפי העניין.
5.13. היה ולקוח יבטל עסקה במסגרת ההטבה, כתנאי לביטול העסקה על ידו, יבוטל השובר הדיגיטלי שקיבל (ככל שטרם נעשה בו שימוש) ו/או יחויב הלקוח לשלם לאלקטרה את סכום שווי השובר הדיגיטלי שקיבל כתנאי לביטול העסקה (ככל שנעשה בשובר הדיגיטלי שימוש). אלקטרה תהיה רשאית לנכות את הסכום הנ"ל מסכום ההחזר בגין ביטול העסקה.
5.14. אלקטרה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתיגרם ללקוח הזכאי או לכל אדם אחר בקשר עם ההטבה ו/או השובר הדיגיטלי. כמו כן, אלקטרה אינה אחראית להליכי החזרות מוצרים לרשת ורדינון ו/או רשת נעמן ו/או רשת HOMESTYLE ו/או לקבלת הזיכוי למימוש בחנויות של הרשתות הנ"ל כנגד החזרות מוצרים לאלקטרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי ללקוח לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה כלפי אלקטרה מקום בו רשת ורדינון ו/או נעמן ו/או HOMESTYLE לא אפשרו החזרת מוצרים ו/או קבלת זיכוי למימוש.
5.15. מובהר בזאת כי במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר מאלקטרה, החזרת התמורה בגין רכישה זו תהיה לכל המאוחר בתוך שבעה (7) ימי עסקים, וככל שהתשלום נעשה באמצעות שיק, החזרת התמורה תהיה לכל המאוחר בתוך חמישה (5) ימים מהמועד שנפרע השיק, והכל בהתאם להוראות כל דין.
5.16. על האמור במסמך זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם כך יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל-אביב-יפו בלבד.