תקנון שירות אקטיבציה (הפעלת מוצר)

תקנון שירות אקטיבציה (הפעלת מוצר)
השימוש בלשון זכר לנוחיות הקריאה בלבד והאמור להלן מיועד לנשים ולגברים כאחד.
שירות VIP של רשת מחסני חשמל המופעלת על ידי אלקטרה קמעונאות ח"פ 516387115 ("הרשת" או "מחסני חשמל") על כל תכולתו כפוף לתנאים המפורטים מטה.
הינך מתבקש לקרוא היטב את מלוא התנאים.
אם אינך מסכים לאחד מהתנאים הללו, הינך נדרש שלא לקבל את השירות הנ"ל.

פירוט השירותים למוצר
סמארטפון / טאבלט:
• פתיחת המוצר והדלקתו.
• הפעלת חשבון גוגל / אפל במכשיר.
מחשבים ניידים:
• הפעלה ראשונית למחשב.
• פתיחת חשבון Microsoft Account
• הורדה והתקנת תוכנת הגנה למחשב (אנטי-וירוס)
• התקנת אופיס (ללקוחות שרוכשים אופיס בסניפי הרשת או באתר).

קונסולות משחק:
• פתיחת המוצר והפעלתו.
• פתיחת חשבוןMicrosoft Xbox\ Sony Playstation \ Nintendo .

א. קבלת שירות אקטיבציה בימים א'-ה' בין השעות 10:00-18:00 בלבד. הנ"ל בכפוף לאילוצי כוח אדם בחנות.
ב. קבלת השירות למכשירי סמארטפון/טאבלט מותנה בכך שהסוללה במכשיר לו נדרש השירות טעונה לפחות ב-50% מקיבולתה. (ככל שהמכשיר לא טעון הלקוח יוכל להמתין עד לטעינה).
ג. השירות יינתן בסניף הקרוב לבית הלקוח או בסניף קרוב אחר שייקבע על ידי הרשת.
ד. למען הסר ספק, במוצר חדש, פתיחת האריזה וביצוע תהליך האקטיבציה במוצר, מבטלת כל זכות של הלקוח לביטול העסקה (בכפוף לחוק).
ה. הלקוח מודע לעובדה שנותן השירות ייחשף למידע המצוי במוצר הישן של הלקוח (בין אם רגיש ובין אם לאו) ולא תהא לו עילה לתביעה בנושא.
ו. אי-הצלחה בהעברת הנתונים למוצר החדש או לאבדן הנתונים לא תהווה עילה לביטול עסקת רכישת המוצר או לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מצד הלקוח, והלקוח פוטר את הרשת מלבצע את השירות כאמור בתקנון זה ומאחריות כלשהי לאבדן הנתונים או פגיעה כלשהי בהם.
ז. משך פעילות האקטיבציה – עד כ-10 דקות. ככל שהלקוח ירצה להרחיב את השירות יהיה עליו לשלם, טרם קבלת השירות, בגין תוספת זו על פי מחירון שירות VIP בסניפי הרשת. מובהר, כי תשלום הלקוח עבור הרחבת השירות מהווה הסכמתו לקבלת השירות.
ח. כאשר מדובר במוצר מותג APPLE (אייפון/אייפד): התקנת החשבון במוצר הישן תותנה בכך שהלקוח זוכר את חשבון המשתמש ו/או הסיסמה שלו בחשבון. ככל שהלקוח לא זוכר אחד מהשניים לא תתאפשר אקטיבציה לחשבון ישן.
ט. למען הסר ספק, לא יכללו בשירות אקטיבציה: העתקת/העברת תכנים. שירות זה ניתן לרכוש בנפרד (ע"ע תקנון שירות VIP לרכישת מחשבים וסלולר).
י. בפתיחת חשבון משתמש חדש ללקוח, באחריות הלקוח לשמור את הסיסמה ושם המשתמש שיקבל מנותן השירות. הרשת לא תישא באחריות או בנזק שיגרם ללקוח במקרה בו שכח את הסיסמה ו/או שם המשתמש שניפתח עבורו. ולא תהא לו עילה לתביעה ו/או טענה כלשהי בנושא.
יא. הרשת לא תישא בכל אחריות בגין אובדן מידע/נתונים ככל שנגרמו.
יב. הזכאות לקבלת שירות כאמור מותנית באיסוף עצמי של המוצר נשוא העסקה מאחד מסניפי
הרשת ותהיה בתוקף מיום איסוף המוצר ועד שיחלפו 3 ימים ממועד איסופו על ידי הלקוח.
יג. הרשת רשאית לסיים את מתן השירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
יד. כל אדם הצורך שירות אקטיבציה או שירות VIP מסכים, מקבל על עצמו ומאשר, בעצם קבלת השירות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו, לרבות כל שינוי עתידי בתנאיו, ומתחייב לפעול על פיו. עם זאת, מובהר כי קבלת שירות VIP תאושר או תידחה בהתאם לשיקול דעתה של הרשת.