תקנון שוברי הטבהתקנון שוברי הטבה


1. אלקטרה קמעונאות בע"מ (מספר ח.פ 516387115), המפעילה את סניפי רשת מחסני חשמל (להלן: "אלקטרה" או "הרשת", לפי העניין), מנפיקה שוברים המאפשרים למחזיק בהם לקבל הטבה כספית בסכום הנקוב על השובר ברכישת מוצרים בסניפי רשת, והכל באופן המפורט בתקנון זה להלן. 
2. שובר הטבה 
2.1. "שובר הטבה" או ברבים "שוברי הטבה"- שוברים בסכומים שונים אותם ניתן לממש בכל אחד מסניפי הרשת, אשר יזכו את המחזיק בהם בהטבה כספית בשווי של הסכום הנקוב על גבי השובר בלבד על כלל המוצרים הנמכרים ברשת, למעט ההגבלות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כפי שיופיעו על גבי השובר. מגבלה שאינה מופיעה על גבי שובר ההטבה לא תחול ביחס לאותו שובר הטבה (להלן: "המגבלות")
2.2. המגבלות הן כלהלן:
2.2.1. לא ניתן לממש שובר הטבה ברכישת מוצרים במחלקות אלקטרוניקה, מזגנים, מחשבים, טכנולוגיות וסלולר. 
2.2.2. לא ניתן לממש שובר הטבה ברכישת מוצרים בהנחה ו/או במבצע ו/או מוצרים מתצוגה ו/או מוצרי סוג ב' ו/או עודפים.
2.2.3. לא ניתן לממש את שוברי ההטבה באילת. 
2.2.4. שוברי ההטבה לא ניתנים למימוש בפעילות אתר האינטרנט של מחסני חשמל
2.2.5. לא ניתן להשתמש ביותר מתו הטבה אחד במסגרת עסקה ו/או הזמנה אחת.
2.3. עודף בגין שובר הטבה אשר לא נוצל במלואו יינתן בשובר הטבה בסכום המתאים ו/או באמצעות עדכון סכום שובר ההטבה. 
2.4. תוקפו של שובר ההטבה הוא חמש שנים (5) ממועד הנפקתו. לאחר מועד זה, שובר ההטבה לא יכובד ולא יוחלף. 
2.5. מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות שובר ההטבה הינה כדלקמן – החזר מוצר כאמור תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. ההחזר יבוצע באמצעות מסירת שובר הטבה בסכום המתאים. למען הסר ספק, על שובר ההטבה שיימסר כאמור בסעיף זה יחולו אותן המגבלות החלות על שובר ההטבה על פי תקנון זה. 
3. כללי
3.1. שובר ההטבה אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר הטבה. במקרה של גניבה / אובדן / השחתת שובר ההטבה, מחזיק שובר ההטבה לא יפוצה ודין גניבת שובר הטבה ו/או אבדן שובר הטבה ו/או השחתת שובר הטבה כדין אבדן מזומנים.
3.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר שובר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
3.3. שובר הטבה שעל פי החלטת אלקטרה ושיקול דעתה הבלעדי הושג במרמה ו/או הינו  מזויף ו/או פגום באופן שלא ניתן לקרוא את הפרטים המופיעים עליו לא יכובד.
3.4. אלקטרה רשאית בכל עת להפסיק את הפצת שובר ההטבה או לשנות את התנאים לגבי שוברי ההטבה באופן שהשינוי יחול ביחס לשוברי הטבה שיירכשו לאחר מועד השינוי.
3.5. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש שובר ההטבה ו/או מציג שובר ההטבה למימוש לבין אלקטרה.
3.6. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של הרשתות ובכתובת יוסף ספיר 1 ראשון לציון. 
3.7. תקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלקטרה, אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של מחזיקי שובר ההטבה שנרכשו לפני השינוי.
3.8. במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.