תקנון התחייבות למחיר הזול בישראל

 

1. הגדרות

1.1 ״הרשת״ – רשת מחסני חשמל, לרבות סניפי הרשת ואתר הסחר האינטרנטי שלה.

1.2 "לקוח" – לקוח אשר רכש בין התאריכים 13.02.2024 – 29.02.2024 מוצר מהרשת והוכיח שבתקופת המבצע מוצע למכירה ברשת או ברשת ישראלית אחרת הפועלת בישראל בלבד מוצר זהה במחיר נמוך יותר מהמוצר אותו רכש ברשת.

1.3 "מוצר זהה" – מוצר המוצע למכירה ברשת או ברשת ישראלית אחרת הפועלת בישראל והוא בעל תנאי עסקה זהים לתנאי העסקה של המוצר שנרכש ובעל מאפיינים זהים (יצרן, דגם, יבואן) למוצר שנרכש. למען הסר ספק, מקום בו המוצר שרכש הלקוח ברשת נרכש עם תוספת כלשהי ביחס למוצר שאליו מעוניין הלקוח להשוות המחיר (תוספת פריט כלשהו, תוספת שירות כלשהו וכיוב') – המוצר לא ייחשב למוצר זהה למוצר שנרכש.

1.4 "תנאי עסקה" – תנאי אחריות של המוצר; משך תקופת האחריות של המוצר; זהות היבואן של המוצר;

1.5 "הטבה" – החזר כספי או זיכוי כספי (לבחירת הלקוח) בסך ההפרש שבין המחיר של המוצר שנרכש על ידי הלקוח לבין המחיר של המוצר הזהה.

1.6 "הוכיח" – שליחת לינק מאתר אינטרנט או צילום מסך מתוך אתר אינטרנט או הצעת מחיר בכתב בהם מצוינים המחיר ותנאי העסקה של המוצר הזהה, בצירוף קבלה של המוצר שנרכש מהרשת באחד מערוצים הדיגיטליים שלנו או לחלופין בטלפון *5018 / סניפי הרשת.

1.7"תקופת המבצע" – 30 ימים מהמועד בו רכש הלקוח את המוצר מהרשת ובלבד שרכישת המוצר בוצעה בין התאריכים 13.02.2024 – 29.02.2024; הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת לקצר או להאריך את תקופת המבצע או להפסיקו בכל עת.

2. המבצע

לקוח אשר הוכיח במהלך תקופת המבצע כי מצא מוצר זהה, בתנאי עסקה זהים למוצר אותו רכש מהרשת יהיה זכאי להטבה.

  1. כללי

3.1 הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות להטבה.

3.2 הסמכות היחידה להכריע האם לקוח הוכיח כי מצא מוצר זהה בתנאי עסקה זהים נתונה לרשת בלבד.

3.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.4 בכל מקרה בו תחליט הרשת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות להטבה הושגה במרמה ו/או הינה תוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות להטבה ואם הוקנתה יידרש הלקוח לשלם את עלות ההטבה לרשת באופן מידי.

3.5 רישומי הרשת ונהליה יהיו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.

3.6 לקוח שקיבל את ההטבה ולאחר מכן ביטל את העסקה בה רכש את המוצר, יחזיר באופן מידי את ההטבה לרשת.

3.7 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.